Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 25 / 02 (Φεβ.) / 2022
Τί οφείλουμε να κάνουμε όσοι σεβόμαστε την Αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ;


περί ελέγχου και ευθύνης...

« Τό, "Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε", περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως »
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το τρίτο είδος αθεΐας, που συνιστά και συναίνεση με τον Πονηρό (τον διάβολο), είναι το να να σιωπάς για τα περί Πίστεως, προφασιζόμενος μια εκ του Πονηρού πηγαζομένη ευλάβεα
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενο είναι η Πίστις, τούτο είναι το ίδιον της αρνήσεως (άρνηση του Χριστού), το δε να ελέγχει (τους αιρετίζοντες) είναι ομολογία ειλικρινής
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Εκείνος που σιωπά όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρετίζοντες), θα βρεθεί ένοχος εν ημέρα Κρίσεως για όσους απωλέσθησαν στην αίρεση
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Είναι εντολή του Κυρίου να μην σιωπούμε όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρέσεις). Φώναξε, μίλα και μη σιωπάς. Και όταν δειλιάζεις δεν χαίρεται ο Κύριος. Διότι ακόμη και εαν οι άνθρωποι σιωπήσουν τότε θα φωνάξουν και οι πέτρες. Διότι όταν πρόκειται για την Πίστη, δεν μπορείς να πείς "Ποιός είμαι εγώ που θα μιλήσω; Ιερέας; Όχι. Άρχοντας; Ούτε. Στρατιώτης; Απο πού κι' ώς πού; Αγρότης; Ούτε κάν αυτό. Ενας φτωχός είμαι ζητιάνος. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος για τέτοια ζητήματα." Ουαί κι' αλλοίμονο! Φωνάζουν και οι πέτρες και εσύ θα μένεις σιωπηλός και αδιάφορος; Η άψυχη φύση άκουσε τον Θεό και εξηγέρθη και εσύ ισοπεδωτής; [...] Και εσύ λοιπόν στο μέλλον θα βρεθείς ένοχος έμπροσθεν του Θεού εν ημέρα Κρίσεως, και επειδή δεν μίλησες, ακόμη και εαν είσαι ζητιάνος, θα δώσεις λόγο. [...] Ώστε ακόμη και αυτός ο φτωχός δεν θα έχει καμία απολογία εν ημέρα Κρίσεως, επειδή δεν μίλησε, και μόνο για αυτό θα βρεθεί ένοχος
Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως πρέπει και να ελέγχονται
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν» (Ιω. ι΄ 5)

«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξεις ε΄ 29)

«στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ᾿ ἡμῶν» (Β΄ Θεσ. γ΄ 6)

«ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. α΄ 8)

«ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β΄ Κορ. στ΄ 17)

«εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ» (Β΄ Θεσ. γ΄ 14)

«Τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν»
(Άγιος Ειρηναίος)

«Κάθε κληρικὸ τοῦ ὁποίου ἡ πίστις, οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα δὲν συμφωνοῦν μέ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων νὰ μὴν τὸν δεχόμαστε στὴν οἰκία μας. Ἀλλὰ νὰ τὸν ἀποστρεφόμεθα καὶ νὰ τὸν μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἔστω κι ἄν ἀνασταίνει νεκροὺς καὶ κάνει μύρια θαύματα»
(Άγιος Συμεὼν ο Νέος Θεολόγος)

«οὖν οὐ χρή ἀγαπᾶν, οὐδὲ συνδυάζειν, οὐδὲ συνεύχεσθαι, οὐδὲ συνεσθίειν, οὐδὲ λαμβάνειν εἰς οἶκον, οὐδὲ χαίρειν αὐτοῖς»
(Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)

«την παρακαταθήκην φύλαττε. Να φυλάγεσθε απο τους ψευδοδιδασκάλους. Όσους δεν συμφωνούν μ΄ αυτά που διδάσκει η Εκκλησία να τους απομακρύνετε, οποιαδήποτε θέση και οποιουσδήποτε τίτλους κι αν κατέχουν»
(Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

«Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός»
(Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας)

«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαὶ φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διίστασθαι»
(Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός)


Παρακαλώ θερμά! για την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοι ασχολούμαστε με τα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, να προσευχόμαστε εμπόνως για τους εκπεσόντες αδελφούς μας, τους εκουσίως ή ακουσίως Οικουμενιστάς οι οποιοι έχουν τώρα πολύ μεγάλη την ανάγκη των προσευχών μας, καθώς πλανήθησαν εκ του Πονηρού, και μή αναγνωρίζοντες τούτο περιπατούν αφελώς την οδό της αιωνίου απωλείας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Αρχιεπίσκοποι και οι Πατριάρχες

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία (δλδ να αποτειχίσουμε) τους αιρετίζοντες Προκαθημένους ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση (δλδ να αποτειχίσουμε) των αιρετιζόντων Προκαθημένων ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Γ) Να συγκαλέσουμε μια Σύνοδο, έστω και τοπική, να καταδικάσουμε την παναίρεση του Οικουμενισμού, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, και να καθαιρέσουμε και να αφορίσουμε όσους αιρετίζοντες την ασπάζονται

Δ) Να προχωρήσουμε στην σύνταξη επισήμων μελετών κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, για την ενημέρωση του Ορθοδόξου ποιμνίου

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές Μητροπολίτες και ιερείς διακονούμε

ΣΤ) Να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την διαρκή αντι-Οικουμενιστική ενημέρωση του ποιμνίου τους ώστε να το διασώσουμε απο αυτήν την παναίρεση της απωλείας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Επίσκοποι και οι Μητροπολίτες

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία (δλδ να αποτειχίσουμε) τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας Αρχιεπισκόπους, Πατριάρχες, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση (δλδ να αποτειχίσουμε) των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας Αρχιεπισκόπων, Πατριαρχών, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Γ) Να συγκαλέσουμε Ιερά Σύνοδο όπου να καταδικάσουμε την παναίρεση του Οικουμενισμού, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, και να καθαιρέσουμε και να αφορίσουμε όσους αιρετίζοντες την ασπάζονται

Δ) Να προχωρήσουμε στην σύνταξη επισήμων μελετών κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς διακονούμε

ΣΤ) Να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την διαρκή αντι-Οικουμενιστική ενημέρωση του ποιμνίου μας
(ενημέρωση και κατήχηση των ιερέων, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, διανομή φυλλαδίων, εκδηλώσεις, ημερίδες, κατηχητικά, δράσεις, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, κοκ)

Ζ) Να μην δίνουμε βήμα στην Μητρόπολή μας, σε Οικουμενιστές θεολόγους, και ιερείς

Η) Να μην δίνουμε την ευλογία μας, και να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Θ) Να ενθαρρύνουμε και να συντονίσουμε το ποίμνιό μας να ενεργοποιηθεί πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Πρωτοπρεσβύτεροι, οι Πρεσβύτεροι και οι Ιερείς

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία (δλδ να αποτειχίσουμε) τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας Επισκόπους, Μητροπολίτες, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση (δλδ να αποτειχίσουμε) των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας Επισκόπων, Μητροπολιτών, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Γ) Να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την διαρκή αντι-Οικουμενιστική ενημέρωση του ποιμνίου μας
(Κυριακάτικο κήρυγμα, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, διανομή φυλλαδίων, εκδηλώσεις, ημερίδες, κατηχητικά, δράσεις, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, κοκ)

Δ) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς διακονούμε

Ε) Να μην δίνουμε βήμα στην Ενορία μας, σε Οικουμενιστές θεολόγους, και ιερείς

ΣΤ) Να μην δίνουμε την ευλογία μας, και να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Ζ) Να ενθαρρύνουμε και να συντονίσουμε το ποίμνιό μας να ενεργοποιηθεί πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας

Η) Να δημοσιεύουμε ή και να εκδίδουμε εμπεριστατωμένες εργασίες και μελέτες κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Ιεροψάλτες, Ψάλτες, Ιεροκήρυκες, Κήρυκες, Ιεροδιάκονοι, Διάκονοι, Επίτροποι και Νεοκόροι

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία (δλδ να αποτειχίσουμε) τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας, ιερείς, Επισκόπους, Μητροπολίτες, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση (δλδ να αποτειχίσουμε) των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας ιερέων, Επισκόπων, Μητροπολιτών, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Γ) Οι ψάλτες να μην ψέλνουμε όταν ο λειτουργός δεν είναι αποτειχισμένος, ή έστω παραδοσιακός που προσπαθεί και θέλει να αποτειχιστεί

Δ) Οι Επίτροποι και οι Νεοκόροι να μην εργαζόμαστε σε Ενορίες όπου ο λειτουργός δεν είναι αποτειχισμένος, ή έστω παραδοσιακός που προσπαθεί και θέλει να αποτειχιστεί

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς γνωρίζουμε

ΣΤ) Να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας διαρκούς αντι-Οικουμενιστικής ενημέρωσης

Ζ) Να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Η) Να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς μας να ενεργοποιηθούν πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Ηγούμενοι και οι Καλόγεροι

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία (δλδ να αποτειχίσουμε) τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας, Επισκόπους, Μητροπολίτες, Πατριάρχες, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση (δλδ να αποτειχίσουμε) των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας, Επισκόπων, Μητροπολιτών, Πατριαρχών, κοκ ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Γ) Να δημοσιεύουμε ή και να εκδίδουμε εμπεριστατωμένες εργασίες και μελέτες κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και της αιρετικής και ληστρικής ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου

Δ) Οι Ηγούμενοι να υποστηρίζουμε τους ομολογητές καλογέρους μας, να νουθετούμε τους αδαείς και να επιτιμούμε αυστηρά τους Οικουμενιστές

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς γνωρίζουμε

ΣΤ) Να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας διαρκούς αντι-Οικουμενιστικής ενημέρωσης

Ζ) Να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Η) Να ενθαρρύνουμε τους λαϊκούς τους να ενεργοποιηθούν πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Λαϊκοί

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία (δλδ να αποτειχίσουμε) τους αιρετίζοντες "ποιμένες" μας, ιερείς, Επισκόπους, Μητροπολίτες, κοκ
( δηλαδή να μην εκκλησιαζόμαστε σε Οικουμενιστές, παρά μόνον σε "αποτειχισμένους", ακόμη και εάν αυτό σημαίνει μεγάλες αποστάσεις και λιγότερους εκκλησιασμούς )

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση (δλδ να αποτειχίσουμε) των αιρετιζόντων "ποιμένων" μας, ιερέων, Επισκόπων, Μητροπολιτών, κοκ, όταν προσευχόμαστε στο σπίτι ("να αποτειχιστούμε" κατά τη συνήθη παράφραση)

Γ) Να εκδηλώνουμε με θερμό και διαρκή τρόπο την αγάπη και την στήριξή μας σε όσους ιερείς θέλουν, αλλά φοβούνται να αποτειχιστούν απο την αίρεση

Δ) Να ενισχύουμε πρακτικά και υλικά τους ομολογητές ιερείς οι οποίοι είτε αποτειχίσθησαν, είτε θέλουν να αποτειχιστούν αλλά διστάζουν
( η στήριξη μπορεί να είναι είτε οικονομική, είτε υλική, είτε ο καθένας απο το επάγγελμά του και τις δυνατότητές του, ώστε να βοηθήσουμε τους ιερείς μας να ξεκόψουν απο την κοινωνία με την αίρεση )

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς γνωρίζουμε

ΣΤ) Να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας διαρκούς αντι-Οικουμενιστικής ενημέρωσης
( άλλος με ιστοσελίδες, άλλος με έντυπα φυλλάδια, άλλος με άρθρα σε τοπικές εφημρείδες, άλλος με έρευνα, άλλος με ενημέρωση, άλλος με συντονισμό, άλλος οικονομικά, άλλος με διάθεση χρόνου, κοκ )

Ζ) Να προσπαθούμε να αποτρέψουν εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Η) Να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς τους να ενεργοποιηθούν πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας

Θ) Να μην ρίχνουμε οβολό σε παγκάρι Ενορίας Οικουμενιστών

Ι) Να μην παρευρισκόμαστε σε εκδηλώσεις όπου λειτουργούν ή πρωτοστατούν Οικουμενιστές ιερείς και Επίσκοποι
( ακόμη και όταν πρόκειται για γάμο ή βάπτιση οικείου μας προσώπου. Μάλλιστα, αυτές είναι ιδανικές ευκαιρίες για να αντιληφθούν και οι οικείοι μας την σοβαρότητα της καταστάσεως )

ΙΑ) Να μην διστάζουμε να ελέγχουμε τους κληρικούς για τα περί Πίστεως. Έχουμε όλοι υποχρέωση να ελέγχουμε αυστηρά για τα περί Πίστεως.

ΙΒ) Να ενημερώνουμε σε κάθε ευκαιρία τους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες μας για τον Οικουμενισμό

ΙΓ) Να προσπαθούμε σε κάθε ευκαιρία να προβάλλουμε τους αποτειχισμένους ιερείς, αλλά και σχετικές πηγές ενημέρωσης (πχ βιβλία, εκδόσεις, άρθρα, ιστοσελίδες, ιερείς, θεολόγους, κοκ)

ΙΔ) Να μην σταματούμε ποτέ να πιέζουμε -πάντοτε ευγενικά και Χριστιανικά- τους ιερείς και τους Επισκόπους μας να καταδικάσουν την παναίρεση του Οικουμενισμού, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου και να ομολογήσουν επιτέλους τον Χριστό

ΙΕ) Να τυπώνουμε μπλουζάκια, καπέλα, στυλό, αναπτήρες, μπρελόκ, κοκ, με φράσεις όπως "απορρίπτω την ψευδοσύνοδο της Κρήτης", ώστε βλέποντάς τα να αρχίσουν να ρωτούν και να ψάχνονται και οι λιγότερο ενημερωμένοι αδελφοί μας(του editor)


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :