Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 12 / 05 (Μαΐου) / 2019


Πρός επίστηση της προσοχής είς όσων θεωρούν την Μασονία ώς φιλανθρωπική οργάνωση και όχι ώς Εωσφορική θρησκεία


Τί είναι η Μασονία;
(πολύ ολίγα απο τους ιδίους τους ιδρυτές της)

«Συνεπῶς ἡ θρησκεία τῆς Μασονίας δέν εἶχε ἐξ ὁλοκλήρου παρακμάσει τόν καιρό τοῦ Ἀβραάμ...»
(G. Oliver)

«Κάθε Μασονική Στοά εἶναι ναός τῆς θρησκείας· καί οἱ διδασκαλίες της εἶναι καθοδήγηση στήν θρησκεία […] Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθής θρησκεία πού ἀποκαλύφθηκε στούς ἀρχαίους πατριάρχες· τήν ὁποία ἡ Μασονία ἔχει διδάξει ἐπί πολλούς αἰῶνες καί τήν ὁποία αὐτή θά συνεχίσει νά διδάσκει γιά ὅσο ὁ χρόνος διαρκεῖ»
(Albert Pike)
Σημ.: Ο Albert Pike είναι ο μεγαλύτερος αναμορφωτής της Μασονίας. Ο πατέρας θα λέγαμε της Μασονίας.

Ο Manly P. Hall, 33ου βαθμού Μασόνος, στην σελίδα 20 του βιβλίου του «Initiates of the Flame» κατηχεί τους μυημένους Μασόνους ότι υπάρχουν δυο Μασονικά μονοπάτια: «αυτοί που ακολουθούν το μονοπάτι της πίστεως (ή της καρδιάς) χρησιμοποιούν νερό και είναι γνωστοί ώς υιοί του Σέτ, ενώ εκείνοι που ακολουθούν το μονοπάτι του νού και της δράσης είναι οι υιοί του Κάιν, ο οποίος ήταν υιός του ΣΑΜΑΕΛ, του Πνεύματος της Φωτιάς. Σήμερα βρίσκουμε τους δεύτερους να είναι μεταξύ των αλχημιστών, των Ερμητικών φιλοσόφων, των Ροδόσταυρων και των Ελευθεροτεκτόνων»


Άς δούμε όμως τί ακριβώς σημαίνει Σέτ και Σαμαέλ...

Ο ίδιος ο Albert Churchward (Ιστορικός και Μασόνος), αποκαλύπτει ότι ενα απο τα σύμβολα των Μασόνων είναι το σύμβολο του "Σέτ", ο οποίος Σέτ δεν είναι άλλος απο τον Σατανά, σε ενα απο τα χιλιάδες αρχαία ονόματα με τα οποία είναι γνωστός ανά τους αιώνες.

Όσο για το "Σαμαέλ", μια απλή έρευνα μας αποκαλύπτει οτι είναι το Ταλμουδικό (και Γνωστικό) όνομα του Σατανά. Είναι ο Σατανάς των Εβραίων.

Αν λοιπόν ψάξει κανείς την ιστορία, τους ιδρυτές, τα πρόσωπα, τις ιδεολογίες, τις τελετές, τους ψαλμούς, τους κανόνες, τα σύμβολα, τους όρκους, τις χειραψίες και τις χειρονομίες της Μασονίας, θα διαπιστώσει ότι η μόνη διαφορά της με τον Σατανισμό είναι ότι οι Σατανιστές είναι φανεροί λάτρεις του Εωσφόρου, ενώ οι Μασόνοι κρυφοί. Τόσο κρυφοί, που οι περισσότεροι Μασόνοι, ωσάν χαμηλόβαθμοι που είναι, δεν έχουν ιδέα τί οργάνωση στηρίζουν με την δράση τους.Τί λέει η Εκκλησία μας περί της Μασονίας;

«Οὕτως ἡ Μασσωνία ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος, χωρισμένη καί ξένη τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας [...] θεωροῦσα πάσας τάς θρησκείας, μηδέ τῆς Χριστιανικῆς τοιαύτης ἐξαιρουμένης, ὡς ὑποδεεστέρας αὐτῆς»
(Απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1933)

«...έκρινεν η Ιεραρχία να τηρήση και απέναντι της Ροταριανής Οργανώσεως και να συστήση εις τους Κληρικούς να απέχουν των συνεστιάσεων αυτής»
(29 Νοεμβρίου 1958)

Σε απαντήσεις περί της Μασονίας η Ιερά Σύνοδος καταγγέλει επισήμως την Μασονία
(1951, 1958, 1970)

«θρησκείαν μή γνωστήν καί ὡς ἐκ τούτου μή προστατευομένην ὑπό τῆς διατάξεως 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος 1968 [...] Ὁ τεκτονισμός ὅμως δέν εἶναι θρησκεία γνωστή ὑπό τήν ρηθεῖσαν ἔννοιαν, ἀλλά τοιαύτη μή φανερά, ἔχουσα δόγματα καί λατρείαν μή φανεράν (κρυφίαν) καί ἀποτελοῦσα μυστικήν ὀργάνωσιν ἄγνωστον κατά τό περιεχόμενον οὐ μόνον εἰς τούς πολλούς, ἀλλά καί εἰς αὐτούς ἀκόμη τούς τέκτονας, λόγῳ τῶν τελευταίων μυήσεων ἀπό βαθμοῦ εἰς βαθμόν ...»
(Απόφαση 2060/1969 τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν)

«...Αποτελεί εν είδος συγκρητισμού (δηλαδή μίγμα θρησκευτικών δοξασιών, το οποίον "ευρίσκεται εν αρμονία με όλας τας θρησκείας", όπως ομολογούν οι ίδιοι οι Ροταριανοί προσπαθούντες να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα), πράγμα το οποίον ακριβώς αποτελεί υποτίμησιν της θρησκείας του Χριστού...»
(Εγκύκλιος 1.227/4.4.1973 Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, 4 Απριλίου 1973. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Θεόκλητος)

«Διακηρύσσει καί αὖθις ὅτι ἡ Μασσωνία εἶναι ἀποδεδειγμένως Θρησκεία μυστηριακή, προέκτασις τῶν παλαιῶν εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν, ὅλως ξένη καί ἀντίθετος πρός τήν ἐξ ἀποκαλύψεως σωτηριώδη ἀλήθειαν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Διαδηλοῖ κατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ Μασσώνου ὑπό οἱανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ μέλους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ»
(Απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, 28 Νοεμβρίου 1972)

«...Όθεν επί τη βάσει των προεκτεθέντων, δύναται να ευσταθήση ως εύλογος επιφύλαξίς τις ή και άρνησις οιουδήποτε εκκλησιαστικού Λειτουργού όπως δεχθή ως Ανάδοχον μέλος τι της οργανώσεως «Ρόταρυ»» [κοινώς, απαγορεύεται Μασόνος να είναι ανάδοχος]
(Απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1974)

«α. Ἐνστερνιζόμεθα καί ἐπιβεβαιοῦμεν τάς κατά τῆς Μασσωνίας, ὡς παγανιστικῆς θρησκείας, ἀσυμβιβάστου πρός τόν Χριστιανισμόν, ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῶν ἐτῶν 1933 καί 1972, κατ΄ ἀκολουθίαν δέ, β. οὐδείς ἐξ ἡμῶν ἔχει οἱανδήποτε σχέσιν μέ τόν Μασσωνισμόν, τόν ὁποῖον ἀνεπιφυλάκτως καί πάλιν καταδικάζομεν ὡς ἀντίχριστον σύστημα»
(Διακήρυξη ἁπάντων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1996)Συμπέρασμα:
Κατά τους ιδίους τους Μασόνους, αλλά κυριώτερον, κατά την Εκκλησία της Ελλάδος, η Μασονία όχι απλώς είναι θρησκεία, είναι Σατανική θρησκεία.
Συνεπώς, οι όποιες σχέσεις με αυτήν αποτελούν εχθρική πράξη κατά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και φυσικά, απαγορευτικό εμπόδιο για την σωτηρία της ψυχής.


(του editor)


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :