Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 20 / 11 (Νοε.) / 2021Ομολογία Πίστεως


Μετά από την πρώτη μου και «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων» Ομολογία Πίστεως την οποία έκανα κατ’ επιταγή της συνειδήσεως τη 15η Απριλίου 2018, και μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν έκτοτε και συμβαίνουν στην Εκκλησία μας και δει στον Ελλαδικό χώρο, νιώθω την ψυχική ανάγκη και την ιερά υποχρέωση να ανανεώσω την ομολογία μου ενώπιον Θεού, Αγγέλων και ανθρώπων.

Έχοντας περάσει πάνω από τριάμισι χρόνια μετά από τον Απρίλιο του 2018, προφανώς και δεν με ωθεί η κενοδοξία και η υπερηφάνεια να ανανεώσω την ομολογία μου, αλλά όπως και τότε, είναι η φωνή του Θεού και των Αγίων Πατέρων που φωνάζουν σε όλους μας, «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων…», «ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός», «Εντολή γαρ Κυρίου μη σιωπάν», «ουκ έστιν ειπείν, εγώ τίς ειμι;», «Τό, ¨Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε¨, περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως», «Τρίτον δέ εἶδος (ἀθεΐας)…τό παραιτεῖσθαι τι λέγειν τῶν δεδογμένων περί Θεοῦ», «ο σιωπήσας μόνον, ένοχος του αίματος των αμαρτανόντων ευρίσκεται», «ο σιγήσας και παριδών τίνος ούκ έσται κολάσεως άξιος;», κοκ. Έτσι λοιπόν…


Είς το όνομα της Παναγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος

Ομολογώ ότι είμαι Βαπτισμένο μέλος της ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής, Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας.

Πιστεύω και Ομολογώ εις την Πατροπαράδοτη Ορθόδοξο Πίστη την οποία μας παρέδωσαν οι Ευαγγελιστές, οι Άγιοι Απόστολοι και οι θεοφόροι Άγιοι Πατέρες.

Πιστεύω στην εκ Θεού αποκεκαλυμμένη αλήθεια όσων μελών της Εκκλησίας έφθασαν στην θέωση και μετείχαν ή μετέχουν στις ελλάμψεις του ακτίστου Φωτός, την μόνη απλανή πηγή γνώσης και θεολογίας.

Πιστεύω ότι η ιερά Παράδοση είναι η ζώσα συνέχεια της Αγίας Γραφής και ως τέτοια είναι ισότιμη «τω θείω γραπτώ λόγω» και ότι οι ιεροί Κανόνες είναι «ισόκυροι της Αγίας Γραφής».

Πιστεύω στις αποφάσεις και τους ιερούς Κανόνες των 9 Οικουμενικών Συνόδων, των Τοπικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων τους οποίους αναγνωρίζει η Εκκλησία.

Πιστεύω και Ομολογώ εις το θεόσδοτο Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας.

Πιστεύω ότι ο σκοπός και στόχος μας στο πολύ σύντομο πέρασμα από αυτόν τον κόσμο είναι η θέωση.

Πιστεύω στην άμεση Κρίση που ακολουθεί την δίκη του τελωνισμού από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ο οποίος είναι άπειρη και τέλεια αγάπη και έλεος, αλλά και άπειρη και τέλεια αλήθεια και δικαιοσύνη.

Πιστεύω και ελπίζω σε μια «ελευθέρα και ζώσα» Εκκλησία όπου τα μέλη της θα είναι όλος ο πλανήτης και όλοι θα είναι ακτινοβόλοι φορείς της Χάριτος.

Πιστεύω στα θαύματα, τα οποία ουδέποτε έπαυσαν να συντελούνται.

Πιστεύω στην εκ Θεού αποκεκαλυμμένη αλήθεια την οποία μας μεταφέρουν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες με την μορφή των προφητειών, όπως πιστεύω και στην αυστηρή προτροπή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τις παρακολουθούμε.

Πιστεύω ότι μόνον στην Ορθοδοξία υπάρχει Αποστολική Διαδοχή, Χάρη, Μυστήρια, Βάπτισμα, Εκκλησία, σώμα Χριστού και σωτηρία. Εκτός της Εκκλησίας υπάρχουν μόνον Χριστοφανείς αιρέσεις, θρησκείες και λατρείες, όλα εμπνεύσεις του Εωσφόρου. Τέτοιες είναι ο Μονοφυσιτισμός, ο Παπισμός, η Ουνία, ο Προτεσταντισμός, ο Χιλιασμός, ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, ο Βουδισμός, ο Ινδουϊσμός, η Καμπάλα, η Μασονία, η Σαϊεντολογία, ο Παγανισμός, η Μαγεία, κοκ.

Πιστεύω στους Αγίους Πατέρες, τους θεοφόρους ασκητές και την συντριπτική πλειοψηφία μοναχών και θεολόγων ανά τον Ορθόδοξο κόσμο οι οποίοι και κατέγνωσαν την παναίρεση του Οικουμενισμού ως δημιούργημα του Εωσφόρου και τελικό όχημα για την Πανθρησκεία του Αντιχρίστου.

Δεν αποδέχομαι τις βλάσφημες πλάνες των νέο-βαρλααμιστών, μετα-Πατερικών –αντι-Πατερικών κατ’ ουσίαν– θεολόγων.

Δεν αποδέχομαι τις αιρετικές θεωρίες «των κλάδων», «των δυο πνευμόνων», «της διηρημένης Εκκλησίας», «της διευρυμένης Εκκλησίας», «της αοράτου ενότητος», της «Βαπτισματικής θεολογίας», του δήθεν παρωχημένου των Αγίων Πατέρων, της ιεράς Παραδόσεως και των ιερών Κανόνων, κοκ.

Δεν αποδέχομαι την Δήλωση του Τορόντο και τις πλάνες του ΠΣΕ και διαφωνώ με την συμμετοχή της Εκκλησίας σε αυτό το εκτελεστικό όργανο του Οικουμενισμού (όπως κατήντησε) και μάλιστα υπό τους βλασφήμους για την Εκκλησία όρους του.

Δεν αποδέχομαι τις αιρετικές και βλάσφημες αποφάσεις των Συμφωνιών του Σαμπεζύ (1990), του Μπαλαμάντ (1993), του Πόρτο Αλέγκρε (2006), του Πουσάν (2013) και όλων των συμφωνιών που προδίδουν την θεόσδοτη Αγιοπατερική Ορθοδοξία.

Δεν αποδέχομαι τις κακόδοξες αποφάσεις της αιρετικής και ληστρικής ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου της Κρήτης.

Δεν αναγνωρίζω το σχίσμα που δημιούργησε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την «Εκκλησία» την υπό του Επιφανίου και αναγνωρίζω την παραδοσιακή, Κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία την υπό του Ονουφρίου.

Δεν αποδέχομαι την άνευ προϋποθέσεων, τυφλή, άλογη, αιρετική, Επισκοποκεντρική, Δεσποτοκρατική, Παποκαισαρική υπακοή την οποία δεν κερδίζουν αλλά απαιτούν ορισμένοι τυχοδιώκτες λυκοποιμένες από τους ιερείς, τους μοναχούς και τους πιστούς. Αντ’ αυτού, πιστεύω στην Αγιοπατερική διδαχή και πράξη ότι υπακοή οφείλεται μόνον στον ορθοτομούντα ποιμένα.

Πιστεύω στην ιερά Παράδοση ότι Εκκλησία και σώμα Χριστού είναι το σύνολο όσων Ορθοδόξως Βαπτισμένων κληρικών, μοναχών και λαϊκών φυλάττουν την ακρίβεια της Πίστεως. Όσοι εκτρέπονται από την Πίστη, αυτοί θέτουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας, κάτι που επισφραγίζεται και επίσημα με την κατάγνωσή τους από μια Ορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδο.

Αναγνωρίζω, τιμώ και εξάρω την ορθή ιεροκανονική αποτείχιση όσων αδελφών κληρικών, μοναχών και λαϊκών διεχώρισαν την θέση τους από την αίρεση και την κακοδοξία των λυκοποιμένων της εποχής μας. Εξάρω όμως και την στάση όσων δεν επιλέγουν το δικαίωμα (και όχι υποχρέωση) της ιεροκανονικής αποτειχίσεως, έχουν όμως σθεναρό παραδοσιακό και ομολογιακό ήθος και λόγο, καταγγέλουν την παναίρεση του Οικουμενισμού, την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, το σχίσμα Βαρθολομαίου-Επιφανίου και όσα νεοταξικά και εκκοσμικευμένα ταλαιπωρούν την Εκκλησία σήμερα.

Πιστεύω ότι αληθινή αδελφική αγάπη σημαίνει αφόρητος πόνος ψυχής για όσους αμαρτωλούς, αιρετικούς ή αλλοθρήσκους βαδίζουν τον δρόμο της αιωνίου απωλείας και γι’ αυτό, αληθινή κατά Χριστόν αγάπη είχαν οι Ευαγγελιστές, οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι διαχρονικά ήλεγχαν αυστηρά τους αμαρτωλούς, τους αιρετικούς και τους αλλοθρήσκους από πόνο αγάπης και όχι φυσικά από μισαλλοδοξία όπως τόσο απερίσκεπτα βλάσφημα διασπείρουν οι φαντασμένοι μετα-Πατερικοί και Οικουμενιστές.

Πιστεύω ότι όσοι σιωπούμε στα εγκλήματα που συντελούνται και εξ αιτίας αυτών χάνονται αδελφοί μας, θα λογοδοτήσουμε για την σιωπή μας εν ώρα Κρίσεως. Γι’ αυτό οφείλω να διαχωρίσω την θέση μου από την παράβαση των ιερών Κανόνων που συντελείται με τις απαγορευμένες συμπροσευχές μεταξύ Χριστιανών και αιρετικών, τους μεικτούς γάμους μεταξύ Χριστιανών και αιρετικών, με την μετάθεση του εορτασμού της Αναστάσως την δεύτερη ημέρα και ταυτόχρονα με το φάσχα των Εβραίων, την «νομιμοποίηση» στην συνείδηση του κόσμου των διαφόρων σεξουαλικών διαστροφών ως κοινωνικά πρότυπα, την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, την προτεσταντικοποίηση της Εκκλησίας, την μετατροπή της «οικονομίας» σε δόγμα και κανόνα, κοκ.

Πιστεύω ότι ίσως και να υπάρχει ένας ακόμη νέος κορωναϊός (αν και ακόμη δεν έχουμε δει το DNA του SARS-CoV-2), είτε φυσικός είτε κατασκευασμένος δεν έχει σημασία, είτε Αμερικάνικος είτε Κινέζικος δεν έχει σημασία, οποιασδήποτε θνητότητας δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κατά το «ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί», πάντα όσα υπάρχουν στην Κτίση και την Πλάση είναι κτιστά και ο Κτίστης δεν είναι αμέτοχος, αλλά εποπτεύει και ελέγχει τα πάντα ακατάπαυστα, εκτός φυσικά από το αυτεξούσιό μας, ακόμη και τον κάθε ιό του οποίου επέτρεψε την ύπαρξη στην Πλάση Του και στο σώμα μας, και ότι παραχωρήσεως Θεού προσβαλλόμεθα ή όχι από ασθένειες, παραχωρήσεως Θεού νοσούμε ελαφρά ή βαριά, παραχωρήσεως Θεού κλητευόμεθα στο δικαστήριο του τελωνισμού από κάποια αρρώστια ή από κάτι άλλο.

Πιστεύω ότι εάν πρέπει να νοσήσουμε, είτε ελαφρά είτε βαριά, είτε και να κλητευθούμε για το όφελος της σωτηρίας μας –το οποίον μόνον ο Θεός γνωρίζει–, αυτό δεν το αποτρέπουν ούτε τα αντισηπτικά, ούτε οι μάσκες, ούτε οι αποστάσεις, ούτε οι βλασφημίες εντός των Ιερών Ναών, ούτε τα βλάσφημα εμβόλια, ούτε τίποτα. Ναι, να φυλαχθούμε όπως σε κάθε ίωση, χωρίς όμως υπερβολές και ακρότητες. Χωρίς ταραχή, ολιγοπιστίες και ασέβειες, αλλά με εμπιστοσύνη στην αγάπη, την σοφία και την Πρόνοια Θεού.

Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ασέβεια η χρήση υγειονομικών μέτρων εντός του Οίκου του Θεού, μέτρων όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, η απολύμανση χεριών, η εικονομαχική απαγόρευση προσκύνησης των ιερών εικόνων, η συνεχής απολύμανση των ιερών εικόνων, η προσκύνηση εικόνων και Σταυρών με μάσκα, η μη προσκύνηση της χείρας του λειτουργού ιερέως, η μη απόδοση αντιδώρου και ευλογίας από το χέρι του ιερέα, κοκ. Πιστεύω ότι όλα αυτά αποτελούν αιρετική, ολιγόπιστη και ασεβή αμφισβήτηση της αγιότητας του χώρου και αμφισβήτηση της αγαθότητος, της αγάπης και της Πρόνοιας του Θεού. Άν και με πονά και με θλίβει, σέβομαι όμως την φοβία όσων αδελφών δεν έχουν πιο ενισχυμένη πίστη και ασεβούν εν τη αδυναμία τους.

Πιστεύω ότι σε κάθε Ορθόδοξο Ιερό Ναό ανά τον κόσμο βρίσκεται διαρκώς ο πανταχού παρών Ιησούς Χριστός και ο Άγιος Άγγελος του Ναού, και στις λειτουργίες ανοίγουν οι Ουρανοί και κατεβαίνουν Άγγελοι και Άγιοι και καθαγιάζουν με την παρουσία τους τον ιερό χώρο. Πιστεύω ότι ακόμη και η σκόνη από το πάτωμα των Ιερών Ναών –πολλώ δε μάλλον η επιφάνεια των εικόνων– είναι καθαγιασμένη. Πιστεύω ότι κάθε εικόνα –ακόμη και οι χάρτινες– φέρει την Χάρη του Θεού, όχι με την εικονολατρική έννοια, αλλά χάριτι του αγίου προσώπου το οποίο απεικονίζει. Γι’ αυτό και κανένα υγειονομικό μέτρο δεν μας προστατεύει από την οποιαδήποτε νόσο εάν προσερχόμαστε μέσα στον Οίκου του Θεού χωρίς ταπείνωση, μετάνοια και με ολιγοπιστία.

Πιστεύω ότι αποτελεί φοβερή βλασφημία ο λογισμός ότι μπορεί να μεταδώσει νοσήματα το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, αλλά και ό, τι Αυτό αγγίζει, όπως το Άγιο Ποτήριο, την Αγία Λαβίδα, το Μάκτρο ή το στόμα του κάθε πιστού.

Πιστεύω ότι το ζήτημα των εμβολίων είναι πρωτίστως και υψίστως πνευματικό και κατόπιν ιατρικό.

Πιστεύω στις πλείστες όσες εμφανίσεις Αγίων Πατέρων όπως ο Άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο όσιος Γέρων Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης και Αριζονίτης, και άλλοι, οι οποίοι προειδοποίησαν, όσους πιστεύουν, να προφυλαχθούν από τα εμβόλια κατά του κορωναϊού.

Πιστεύω τους σημερινούς θεωμένους ασκητές και γέροντες όπως ο γέρων Γαβριήλ, ο γέρων Ευθύμιος, ο γέρων Παρθένιος, ο γέρων, Φιλόθεος, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι και αυτοί μας προειδοποίησαν να προφυλαχθούμε από τα εμβόλια κατά του κορωναϊού.

Πιστεύω τους εν Χριστώ πατέρες και αδελφούς όπως ο Σεβ. Μητ. Μόρφου π. Νεόφυτος, ο Διονύσιος Μακρής και ο Ηλίας Καλλιώρας οι οποίοι μας μεταφέρουν την αποκεκαλυμένη πληροφόρηση των φωτισμένων αδελφών, των ασκητών και των αγίων της εποχής μας οι οποίοι και αυτοί μας προειδοποιούν να προφυλαχθούμε από τα εμβόλια.

Πιστεύω την συντριπτική πλειοψηφία των παραδοσιακών και φωτισμένων πατέρων όπως ο μακαριστός και οσιακός π. Νικόλαος Μανώλης, ο π. Σάββας ο Αγιορείτης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι και αυτοί μας προειδοποίησαν να προφυλαχθούμε από τα εμβόλια.

Πιστεύω τον Κυθήρων π. Σεραφείμ και τον π. Στυλιανό Καρπαθίου, αλλά και πολλούς άλλους πατέρες, ιατρούς και θεολόγους οι οποίοι απέδειξαν με επίσημα ιατρικά έγγραφα ότι η παραγωγή των εμβολίων έγινε με την δολοφονική μέθοδο της εμβρυοκτονίας και τα ίδια τα εμβόλια περιέχουν εμβρυικές κυτταρικές δομές δολοφονημένων ανθρώπων (το έμβρυο είναι άνθρωπος με ψυχή «εξ άκρας συλλήψεως»).

Πιστεύω τους δεκάδες χιλιάδες ιατρούς και επιστήμονες της ανεξάρτητης επιστημονικής κοινότητας, και δει νομπελίστες, οι οποίοι από την αρχή προειδοποίησαν ότι τα εμβόλια είναι μεταλλαξιογόνος γενετική μηχανική και γονιδιακή θεραπεία και θα επιφέρουν ολέθρια αποτελέσματα, και ήδη άρχισαν να επαληθεύονται.

Πιστεύω ότι και μόνον η από την αρχή της «πανδημίας» λογοκρισία της ιατρικής και της επιστήμης και η εξόφθαλμη προπαγάνδα ψευδών ειδήσεων αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι κάτι πολύ ύποπτο συμβαίνει με την «πανδημία» και τα εμβόλια.

Πιστεύω ότι και μόνον η παράλογη επιβολή υποχρεωτικών εμβολιασμών αποδεικνύει ότι στόχος δεν είναι η υγεία και η καταπολέμηση της «πανδημίας» αλλά ο πάση θυσία εμβολιασμός των λαών με μια ύποπτη αν μη τι άλλο ουσία για την οποία οι εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη, οι κυβερνήσεις δεν φέρουν καμία ευθύνη, οι «ειδικοί» δεν φέρουν καμία ευθύνη, οι εταιρίες δεν αποκαλύπτουν τι περιέχει, κοκ.

Πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η «πανδημία» είναι ενα απολύτως αναμενόμενο γέννημα της αποστασίας μας (την επέτρεψαν οι αλεπάλληλες λανθασμένες επιλογές μας και η ένοχη ανοχή/αδιαφορία μας) αλλά και μια ευκαιρία μετανοίας για όλους μας. Πιστεύω επίσης ότι η επιβολή βλασφήμων μέτρων εντός των Ιερών Ναών, το δίλλημα εμβόλια εμβρυοκτονίας ή εργασία/ελευθερία/ζωή, αλλά και οι αφόρητες πιέσεις για εμβολιασμό με απαγορευμένα για Χριστιανούς εμβόλια, είναι μια μοναδική ευκαιρία ομολογίας στην εποχή μας.

Πιστεύω ότι οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι λοιμοί και οι άλλες συμφορές που μας επισκέπτονται, και που είμαστε μόνον στην αρχή, είναι Θεομηνίες που προκαλούνται από την αποστασία μας και δεν λύνονται με ολιγοπιστία και επιστήμη αλλά με μετάνοια και λιτανείες.

Πιστεύω απόλυτα στην υπέρτατη αξία της ελευθερίας, την οποία εδίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ελευθερία να επιλέξεις εάν θα είσαι μέλος της Εκκλησίας ή όχι. Ελευθερία εάν θέλεις να μετανοήσεις ή όχι. Ελευθερία εάν θέλεις να σωθείς ή όχι. Ελευθερία και αυτεξούσιο στα πάντα, και φυσικά ελευθερία στο να ορίζεις εσύ την υγεία και το σώμα σου, ελευθερία η οποία κατοχυρώνεται και από δεκάδες διεθνείς, Κοινοτικές και εθνικές συμβάσεις και νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι πρώτοι οι οποίοι θα έπρεπε να διαμαρτύρονται κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών θα έπρεπε να είναι οι εμβολιασμένοι.

Πιστεύω επίσης ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι και μονιασμένοι και όχι να πέφτουμε τόσο εύκολα στην παγίδα του διχασμού. Ας επιλέγει ο καθένας ότι θέλει για τον εαυτό του και ας σέβεται και ας υπερασπίζεται το δικαίωμα στην επιλογή και του άλλου. Καταγγέλλω την διχαστική προπαγάνδα του καθεστώτος, τόσο του διεθνούς όσο και του Ελλαδικού παραρτήματος.

Πιστεύω ότι η στάση πολλών Μητροπολιτών να υποστηρίζουν την υποχρεωτικότητα σε ιατρική πράξη και να εκβιάζουν τους ιερείς και να επιτίθενται ωσάν δαιμονισμένοι σε όσους αδελφούς επιλέγουν να μην εμβολιαστούν και μάλιστα με αχαρακτήριστους χαρακτηρισμούς, απέχει μακράν από την Ορθόδοξη θεολογία και Παράδοση, ακόμη και από την κοσμική λογική και ανθρωπιά. Αποδεικνύεται ακόμη πιο περίτρανα ότι έπεσαν οι μάσκες και αυτοί οι Μητροπολίτες έδειξαν ενα φρικιαστικό πρόσωπο, το οποίο όμως είμαι βέβαιος ότι δεν ανταποκρίνεται στο βάθος της ψυχής τους. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι δεν έχουν καμίαν απολύτως αξία τα μεγάλα βιογραφικά, οι ομιλίες και τα συνέδρια, οι ατελείωτες βιβλιογραφίες, τα βαρύγδουπα πτυχία και τα χρυσοποίκιλτα θεολογικά κηρύγματα, αλλά μόνον ο Φωτισμός.

Πιστεύω αυτό που έχουν αναφέρει και οι άγιοι στις εμφανίσεις τους και το συνομολογούν πολλοί θεωμένοι ασκητές, ότι δηλαδή «οι αρχιερείς σας σας πρόδωσαν (πλήν ελαχίστων), μην τους πιστεύετε, μην τους ακολουθείτε». Προσεύχομαι, με το έλεος του Θεού να έλθουν σε επίγνωση και να μετανοήσουν όσο είναι καιρός.

Πιστεύω ότι η στημένη «πανδημία» είναι το όχημα για την επιβολή σε όλες τις χώρες μιας νέας εποχής, μιας νέας τάξης, μιας παγκόσμιας υγειονομικής τυραννίας, μιας δυστοπικής, Οργουελικής παγκόσμιας δικτατορίας χωρίς ελευθερίες και χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα και λυπούμαι που η πλειοψηφία των αδελφών μας αδυνατεί να το διακρίνει.

Πιστεύω ότι το υπέρτατο αγαθό και η υπέρτατη αξία δεν είναι η υγεία αλλά η ελευθερία. Εάν ήταν η υγεία και η ζωή, τότε ούτε ’21 θα υπήρχε, ούτε ’40, ούτε εμείς για να αμπελοφιλοσοφούμε περί υγείας. Μετά την ελευθερία ακολουθούν άλλες ανώτερες αξίες όπως η Πατρίδα, η παράδοση, η ταυτότητα, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η αγάπη, η ανθρωπιά και η συμπόνια και μετά έρχεται η υγεία. Και πάνω απ’ όλα αυτά φυσικά, πάνω και από την ελευθερία, είναι η Πίστις.

Ελπίζω σύντομα ο Θεός να αναδείξει νέους φλογερούς Επισκόπους σαν τον ιερό Χρυσόστομο και τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη, νέους ερωτευμένους με τον Χριστό ομολογητές ιερείς σαν τον π. Νικόλαο Μανώλη, νέους ομολογητές μοναχούς σαν τον Όσιο Μάξιμο τον Ομολογητή και νέους πυρακτωμένους πιστούς σαν τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο, που τόσο ανάγκη τους έχουμε.

Δηλώνω την αμέριστη αγάπη, τιμή, σεβασμό και στήριξή μου σε όλους τους «δεδιωγμένους ένεκεν δικαιοσύνης» πατέρες και αδελφούς των ημερών μας, Κυθήρων π. Σεραφείμ, Αιτωλίας π. Κοσμά, Μόρφου π. Νεόφυτο, π. Θεόδωρο Ζήση, π. Μάξιμο Καραβά, π. Στυλιανό Καρπαθίου, π. Μιχαήλ Κουκουβά, π. Αντώνιο Στυλιανάκη, π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο, π. Εμμανουήλ Σαρρή, και όλους τους ποικίλλω τω τρόπω διωκομένους ομολογητές πατέρες και αδελφούς.

Δηλώνω την αμέριστη αγάπη και τον σεβασμό μου σε όλους τους πατέρες και τους αδελφούς οι οποίοι, σε αυτούς τους καιρούς των διωγμών, έχουν το ομολογιακό σθένος να ομολογούν δημόσια Χριστό και να ονειδίζονται για την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πατέρες και αδελφούς όπως οι Κονίτσης π. Ανδρέας, πρώην Καλαβρύτων π. Αμβρόσιος, π. Ελπίδιος Βαγιανάκης, π. Σάββας Αγιορείτης, π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, π. Βασίλειος Βολουδάκης, π. Γεώργιος Μεταλληνός, π. Παΐσιος Παπαδόπουλος, π. Γεώργιος Σχοινάς, Δημήτριος Τσελεγγίδης, Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Διονύσιος Μακρής, Ηλίας Καλλιώρας, και πολλοί άλλοι.

Πιστεύω αυτό που συνομολογούν οι θεωμένοι μας ασκητές, ότι πολύ σύντομα έρχεται πέλεκυς βαρύς που δυστυχώς θα χτυπήσει με πολύ πόνο τον κόσμο λόγω της αποστασίας μας και θα σαρώσει, και τους τυχοδιώκτες και Μασόνους λυκοποιμένες οι οποἰοι υποδύονται τους Χριστιανούς, και τους προδότες και κρυφο-Εωσφοριστές πολιτικούς και όλους τους δημοσίους διαφθορείς των ψυχών. Πιστεύω ότι ο Θεός καθυστερεί όσο μπορεί την ράβδο Του για να προλάβουμε να έλθουμε σε μετάνοια όσο το δυνατόν περισσότεροι αδελφοί πρίν πέσει ο πέλεκυς. Πιστεύω ότι και η Υπεραγία Θεοτόκος εργάζεται ακατάπαυστα για να μειώσει και να αμβλύνει τον πέλεκυ που έρχεται πολύ βαρύς.

Εύχομαι πάνω απ’ όλα να γίνει το θέλημα του Θεού. Εύχομαι να έλθουμε όλοι σε μετάνοια και να σωθούμε, αλλά και ο Άγιος Τριαδικός Θεός να επιταχύνει το ξεκαθάρισμα όσο το δυνατόν συντομότερο ώστε να φύγει αυτή η δαιμονική λαίλαπα που έχει σκοτίσει τον νου όλων μας και διάγουμε με τόση ασέβεια. Και εάν αυτό σημαίνει ότι ο πέλεκυς πρέπει να χτυπήσει εμένα πρώτα τον ασεβή και αδιόρθωτο, τότε να’ ναι ευλογημένο.

Εύχομαι καλή μετάνοια σε όλους μας


Ο αμαρτωλός, ολιγόπιστος και τελευταίος υμών και ανάξιος σωτηρίας, αλλά και τρελά ερωτευμένος με τον Δημιουργό και Σωτήρα και Πατέρα και Κριτή και Κύριο και Θεό μου Ιησού Χριστό,

Ιωάννης Μακαρούνης

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν

omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :