Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 25 / 01 (Ιαν.) / 2021Συνοπτικός πίνακας κατάδειξης της φοβεράς αποστασίας των "αρχιερέων" μας


περί σιωπής και ελέγχου...

Η θεολογία δεν είναι ανθρώπινη ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη Θεού. Και ό, τι αποκαλύπτει ο Θεός είναι πλήρες και τέλειο, μη επιδεχόμενο προσθήκες, ή αφαιρέσεις, ή βελτιώσεις.
(Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς)

« η κατ' εξοχήν Θεολογία ανήκει σε όσους ενώθηκαν με τον Θεό δια της θεώσεως και της ελλάμψεως του ακτίστου φωτός, ωστόσο, σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων «ημπορούμε και οι άλλοι να θεολογούμε...με το να ακολουθούμε τους αληθείς θεολόγους [ενν. τους Αγίους Πατέρες]» ».
(Ιερόν Ησυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

« Τό, "Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε", περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως »
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το τρίτο είδος αθεΐας, που συνιστά και συναίνεση με τον Πονηρό (τον διάβολο), είναι το να να σιωπάς για τα περί Πίστεως, προφασιζόμενος μια εκ του Πονηρού πηγαζομένη ευλάβεα
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενο είναι η Πίστις, τούτο είναι το ίδιον της αρνήσεως (άρνηση του Χριστού), το δε να ελέγχει (τους αιρετίζοντες) είναι ομολογία ειλικρινής
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Εκείνος που σιωπά όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρετίζοντες), θα βρεθεί ένοχος εν ημέρα Κρίσεως για όσους απωλέσθησαν στην αίρεση
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Είναι εντολή του Κυρίου να μην σιωπούμε όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρέσεις). Φώναξε, μίλα και μη σιωπάς. Και όταν δειλιάζεις δεν χαίρεται ο Κύριος. Διότι ακόμη και εαν οι άνθρωποι σιωπήσουν τότε θα φωνάξουν και οι πέτρες. Διότι όταν πρόκειται για την Πίστη, δεν μπορείς να πείς "Ποιός είμαι εγώ που θα μιλήσω; Ιερέας; Όχι. Άρχοντας; Ούτε. Στρατιώτης; Απο πού κι' ώς πού; Αγρότης; Ούτε κάν αυτό. Ενας φτωχός είμαι ζητιάνος. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος για τέτοια ζητήματα." Ουαί κι' αλλοίμονο! Φωνάζουν και οι πέτρες και εσύ θα μένεις σιωπηλός και αδιάφορος; Η άψυχη φύση άκουσε τον Θεό και εξηγέρθη και εσύ ισοπεδωτής; [...] Και εσύ λοιπόν στο μέλλον θα βρεθείς ένοχος έμπροσθεν του Θεού εν ημέρα Κρίσεως, και επειδή δεν μίλησες, ακόμη και εαν είσαι ζητιάνος, θα δώσεις λόγο. [...] Ώστε ακόμη και αυτός ο φτωχός δεν θα έχει καμία απολογία εν ημέρα Κρίσεως, επειδή δεν μίλησε, και μόνο για αυτό θα βρεθεί ένοχος
Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως πρέπει και να ελέγχονται
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ( επεξήγηση και ελεύθερη απόδωση των αποσπασμάτων στην δημοτική απο τον editor )


Παρακαλώ θερμά! για την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοι ασχολούμαστε με τα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, να προσευχόμαστε εμπόνως για τους εκπεσόντες αδελφούς μας, τους εκουσίως ή ακουσίως Οικουμενιστάς οι οποιοι έχουν τώρα πολύ μεγάλη την ανάγκη των προσευχών μας, καθώς πλανήθησαν εκ του Πονηρού, και μή αναγνωρίζοντες τούτο περιπατούν αφελώς την οδό της αιωνίου απωλείας


Αποστασία "Αρχιερέων"
(ενδεικτικά)
Εντολές της Πίστεως
(ενδεικτικά)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι η διαφύλαξη της ακριβείας της Πίστεως είναι ένας οπισθοδρομικός φανατισμός «ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·» (Ματθ. ε΄ 18-19)

«στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β΄ Θεσ. β΄ 15)

«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13)

«Τούτων ἀναγνωσθέντων, ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, ἑτέραν πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἤγουν συγγράφειν, ἢ συντιθέναι, παρὰ τὴν ὁρισθεῖσαν παρὰ τῶν ἁγίων Πατέρων...» (Ζ΄ Ιερός Κανών εν Εφέσω Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι οι Ιεροί Κανόνες είναι απαρχαιωμένοι και δεν έχουν εφαρμογή σήμερα «ἀσπασίως τοὺς θείους κανόνας ἐνστερνιζόμεθα, καὶ ὁλόκληρον τὴν αὐτῶν διαταγὴν καὶ ἀσάλευτον κρατύνομεν, τῶν ἐκτεθέντων ὑπὸ τῶν ἁγίων σαλπίγγων τοῦ Πνεύματος, τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν τε ἕξ ἁγίων οἰκουμενικῶν συνόδων, καὶ τῶν τοπικῶς συναθροισθεισῶν ἐπὶ ἐκδόσει τοιούτων διαταγμάτων, καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν· Ἐξ ἑνὸς γὰρ ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες, ὥρισαν τὰ συμφέροντα. Καὶ οὕς μὲν τῷ ἀναθέματι παραπέμπουσι, καὶ ἡμεῖς ἀναθεματίζομεν· οὕς δέ τῇ καθαιρέσει, καὶ ἡμεῖς καθαιροῦμεν· οὓς δὲ τῷ ἀφορισμῷ, καὶ ἡμεῖς ἀφορίζομεν· οὓς δὲ ἐπιτιμίῳ παραδιδόασι, καὶ ἡμεῖς ὡσαύτως ὑποβάλλομεν» (Α΄ Ιερός Κανών Ζ΄ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου)

«αι Οικουμενικαί Σύνοδοι κέκτηνται και έτερα ιδιάζοντα προσόντα. Και Α΄ εστίν η αειζωΐα αυτών και αθανασία, επομένως το αεί υφίστασθαι και ες αεί έχειν κύρος· διότι συνεκροτήθησαν τη ενεργεία και χάριτι τού Αγίου Πνεύματος και κανών αυταίς ην το απόλυτον αγαθόν και η απόλυτος αλήθεια, άτινα διαμένουσιν εις τον αιώνα» (Άγιος Νεκτάριος)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι η αγάπη είναι πέρα και πάνω απο τα δόγματα «Νά μήν ἀποδέχεστε κανένα αἱρετικό δόγμα μέ πρόσχημα τήν ἀγάπη» (Ἄγιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος)

«Φεύγετε τας αιρέσεις διότι είναι εφευρέσεις του διαβόλου» (Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι τα όρια της Εκκλησίας είναι μόνον και σε κάθε περίπτωση ο κλήρος (παλαιά αίρεση Δεσποτοκρατίας), ακόμη και εάν αυτός κακοδοξεί «πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως» (Εφ. δ΄ 13)

«Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί» (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

«Ὅταν δὲ πάντες ὁμοίως πιστεύωμεν, τότε ἑνότης ἐστίν» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

«οὐ γὰρ προσώποις τὸν χριστιανισμόν, ἀλλὰ πίστει χαρακτηρίζεσθαι» (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο Ναζιανζηνός)

«Την Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελούν οι πολλοί, αλλά εκείνοι που φυλάσσουν την ορθή και σωτήρια της Πίστεως Ομολογίαν, έστω και αν είναι όλιγοι» (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας φιλοσοφούν με την ανθρώπινη "διανόηση" (πλάνη) για την σωτηρία των αιρετικών, και έτσι οδηγούνται στην πλάνη οτι και αυτοί είναι "Χριστιανοί" μέρος μιας "διηρημένης" Εκκλησίας «τί γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν;... τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει» (Α΄ Κορ. ε΄ 12-13)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι δεν απαγορεύονται οι συμπροσευχές με τους αιρετικούς (Μονοφυσίτες, Παπικούς, Προτεστάντες, κοκ) «Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω» (Ι΄ Ιερός Αποστολικός Κανών)

«Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω» (ΜΕ΄ Ιερός Αποστολικός Κανών)

«Εἴ τις κληρικός, ἢ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω» (ΞΕ΄ (ή ΞΔ΄ κατά Ράλλη-Ποτλή) Ιερός Αποστολικός Κανών)

«Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς, ἢ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι» (ΛΓ΄ Ιερός Κανών εν Λαοδικεία Ιεράς Συνόδου)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι και οι αιρετικοί έχουν Βάπτισμα (Μονοφυσίτες, Παπικοί, Προτεστάντες, κοκ) «Ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, αἱρετικῶν δεξαμένους βάπτισμα ἢ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάττομεν. Τίς γὰρ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;» (ΜΣΤ΄ Ιερός Αποστολικός Κανών)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι δεν απαγορεύεται να μπαίνουν οι αιρετικοί μέσα τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας «Περὶ τοῦ μὴ συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει» (ΣΤ΄ Ιερός Κανών εν Λαοδικεία Ιεράς Συνόδου)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι δεν απαγορεύεται να επιτρέπουν την παρουσία αιρετικών κατά την διάρκεια λειτουργιών «Εἰ ὀφείλει κληρικὸς εὔχεσθαι παρόντων Ἀρειανῶν ἢ ἄλλων αἱρετικῶν, ἢ εἰ οὐδὲν αὐτὸν βλάπτει ὁπόταν αὐτὸς ποιῇ τὴν εὐχήν, ἤγουν τὴν προσφοράν; Ἀπόκρισις. Ἐν τῇ θείᾳ ἀναφορᾷ ὁ διάκονος προσφωνεῖ πρὸ τοῦ ἀσπασμοῦ· Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε. Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μὴ ἂν ἐπαγγέλωνται μετανοεῖν καὶ ἐκφεύγειν τὴν αἵρεσιν» (Θ΄ Ιερός Κανών του Αγίου Τιμοθέου Αλεξανδρείας)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι δεν απαγορεύεται να λαμβάνουν "ευλογία" (δλδ μολυσμό) απο αιρετικούς (βλ. Γερμανίας Αυγουστίνος και Πάπας...) «Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινές εἰσιν ἀλογίαι μᾶλλον, ἢ εὐλογίαι» (ΛΒ΄ Ιερός Κανών εν Λαοδικεία Ιεράς Συνόδου)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας διατείνονται οτι δεν απαγορεύεται να συνεορτάζουν με τους αιρετικούς (βλ. Θεοφάνεια στην Γερμανία, κοκ) ή να ανταλάσσουν δώρα «Ὅτι οὐ δεῖ παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἢ αἱρετικῶν, τὰ πεμπόμενα ἑορταστικὰ λαμβάνειν, μηδὲ συνεορτάζειν αὐτοῖς» (ΛΖ΄ Ιερός Κανών εν Λαοδικεία Ιεράς Συνόδου)
Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας βολεύονται να κήρυττουν οτι τα θεολογικά και τα δογματικά δεν είναι για τον πιστό λαό, ο οποίος πρέπει να είναι ενα άβουλο και υποτακτικό ζώο, και όχι "λογικό πρόβατο" με νού και νόηση, κατ΄ εικόνα του Θεού «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι΄ 32-33)

«ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» (Ιω. ε΄ 39)

«γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ιω. η΄ 32)

«ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» (Β΄ Τιμ. β΄ 9)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας βολεύονται να κήρυττουν οτι η ομολογία Πίστεως και ο αντι-αιρετικός αγών δεν είναι για τον πιστό λαό, ο οποίος πρέπει να είναι ενα άβουλο και υποτακτικό ζώο, και όχι "λογικό πρόβατο" με νού και νόηση, κατ΄ εικόνα του Θεού «Τρίτον δέ εἶδος (ἀθεΐας), οὐ πόρρω τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, τό παραιτεῖσθαι τι λέγειν τῶν δεδογμένων περί Θεοῦ ὑπ’ ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας...» [δλδ.: η σιωπή είναι τρίτο είδος αθεΐας] (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

«Τό, ¨Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε¨, περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

«Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενο είναι η Πίστις, τούτο είναι το ίδιον της αρνήσεως, το δε να ελέγχει είναι ομολογία ειλικρινής» (Μέγας Βασίλειος)

«Ὅταν γὰρ ὁ κρατῶν [...] Καὶ ἀπελθὼν δὲ ἐντεῦθεν, μετὰ πολλῆς αἰσχύνης καὶ κατηφείας παραστήσεται τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖθέν τε αὐτὸν πάλιν εἰς τὴν κάμινον ἀπάξουσιν ἕλκουσαι αἱ πρὸς τοῦτο ταχθεῖσαι δυνάμεις» [δλδ.: πως γίνεται να μη κολασθεί αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει και σιωπά, όταν οι θεϊκοί νόμοι και κανόνες υβρίζονται] (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

«το αίμα του ημαρτηκότος εκ των χειρών του σκοπού εκζητηθήσεται [...] ο σιωπήσας μόνον, ένοχος του αίματος των αμαρτανόντων ευρίσκεται» [δλδ.: Ὁ σιωπῶν ἐν καιρῷ ἀσεβείας εἶναι ἔνοχος γιά τὸ αἷμα τῶν ἁμαρτανόντων] (Μέγας Βασίλειος)

«Εντολή γαρ Κυρίου μη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως. Λάλει γαρ, φησί, και μη σιώπα. Και, εάν υποοστέλληται, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτώ. Και, εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται. Ώστε ότε περί πίστεως ο λόγος, ουκ έστιν ειπείν, εγώ τίς ειμι; Ιερεύς; Αλλ’ ουδαμού. Άρχων; Και ουδ’ ούτως. Στρατιώτης; Και πού; Γεωργός; Και ουδ’ αυτό τούτο. Πένης, μόνον την εφήμερον τροφήν ποριζόμενος. Ουδείς μοι λόγος και φροντίς περί του προκειμένου. Ουά, οι λίθοι κράζουσι, και συ σιωπηλός και άφροντις; Η αναίσθητος φύσις θεόν επακήκοεν, και αυτός λαιλαπιστής; ... Και συ ο μέλλων ευθύνεσθαι υπό Θεού εν καιρώ ετάσεως, και περί αργού ρήματος, καν επαίτης εί, διδόναι λόγον. ... Ώστε και αυτός ο πένης πάσης απολογίας εστέρηται εν ημέρα κρίσεως, μη τανύν λαλών ως κριθησόμενος και δια τούτο μόνον.» (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης)

«ὅταν θὰ ἔλθει καιρὸς ποὺ μία γιαγιὰ δὲ θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐλέγχει τὸν πατριάρχη, θὰ ἔρθει ἡ καταστροφὴ τῆς Ἐκκλησίας» (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

«Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα (καινοτομίες=αιρέσεις), διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ» (Πατριαρχική Εγκλύκλιος 1848)

Οι Οικουμενιστές "αρχιερείς" μας, κηρύττουν την αίρεση της Δεσποτοκρατίας (ή Επισκοποκεντρισμός) κατά την οποίαν, Εκκλησία είναι ο Επίσκοπος, και άρα όσοι ευλαβείς αποτειχίζουν έστω και τους κακοδόξους και αιρετίζοντες Επισκόπους, θέτουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας!!! «ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν» (Ιω. ι΄ 5)

«τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει·» (Β΄ Τιμ. β΄ 16-17)

«πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξεις ε΄ 29)

«στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ᾿ ἡμῶν» (Β΄ Θεσ. γ΄ 6)

«ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. α΄ 8)

«ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β΄ Κορ. στ΄ 17)

«εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ» (Β΄ Θεσ. γ΄ 14)

«...μηδὲν κατεγνωκώς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ...» (ΛΑ΄ Ιερός Αποστολικός Κανών)

«...Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.» (ΙΕ΄ Ιερός Κανών της ΑΒ Οικουμενικής Συνόδου)

«Τοσαύτην οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτῶν ἔσχον εὐλάβειαν πρὸς τὸ μηδὲ μέχρι λόγου κοινωνεῖν τινι τῶν παραχαρασσόντων τὴν ἀλήθειαν» (Άγιος Ειρηναίος)

«Ἅπασι τοῖς παρά σῆς εὐλαβείας κεχωρισμένοις διά τήν πίστιν ἤ καθαιρεθεῖσι λαϊκοῖς τε καί κληρικοῖς κοινωνικοί πάντες ἐσμέν. Οὐ γάρ ἐστιν δίκαιον τούς ὀρθά φρονεῖν ἐγνωκότας σαῖς ἀδικεῖσθαι ψήφοις, ὅτι σοι καλῶς ποιοῦντες ἀντειρήκασι» (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)

«Ἐκεῖνος πού διώκεται ἀπό αὐτούς πού φαίνεται ὅτι εἶναι ὁμόπιστοι, λόγω τῆς ὑγιοῦς πίστεως, θά ἔχη μεγαλύτερον στέφανον ἀπό αὐτόν πού μαρτυρεῖ ἀπό εἰδωλολάτρη» (Ἅγιος Ἰωσήφ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)

«Εἰ δὲ τις προσποιεῖται ὁμολογεῖν μὲν ὀρθήν πίστιν, φαίνεται δὲ κοινωνῶν ἐκείνοις τόν τοιοῦτον προτρέψασθε ἀπέχεσθαι τῆς τοιαύτης συνηθείας· καὶ ἐὰν μὲν ἐπαγγέλληται, ἔχετε τὸν τοιοῦτον ὡς ἀδελφὸν· ἐὰν δὲ φιλονίκως ἐπιμένῃ τὸν τοιοῦτον παραιτῆσθε» (Μέγας Αθανάσιος)

«…Διὸ φευκτέον ἀπὸ τῶν φθοροποιῶν ποιμένων» (Άγιος Πάπας Κλήμης Α΄)

«'Εχθρούς γάρ του Θεου ο Χρυσόστομος, ου μόνον τούς αιρετικούς, αλλά καί τούς τοις τοιούτοις κοινωνουντας μεγάλη καί πολλη τη φωνη απεφήνατο» ('Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης)

«Έχουμε διδαχθεί να μη δίνουμε σημασία στα θαύματα, όταν αυτός που τα ενεργεί διδάσκει αντίθετα προς την ευσέβεια» (Άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης)

«…Ὁμοίως καὶ οἱ λαϊκοί, τοῖς τῇ γνώμῃ τοῦ Θεοῦ ἐναντία δογματίσασι μὴ πλησιάζετε μηδὲ κοινωνοὶ τῆς ἀσεβείας αὐτῶν γίνεσθε, λέγει γὰρ καὶ Θεός… Ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου αὐτῶν, ἵνα μὴ συναπολῆσθε αὐτοῖς…ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Άγιος Πάπας Κλήμης Α΄)

«Κάθε κληρικὸ τοῦ ὁποίου ἡ πίστις, οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα δὲν συμφωνοῦν μέ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων νὰ μὴν τὸν δεχόμαστε στὴν οἰκία μας. Ἀλλὰ νὰ τὸν ἀποστρεφόμεθα καὶ νὰ τὸν μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἔστω κι ἄν ἀνασταίνει νεκροὺς καὶ κάνει μύρια θαύματα» (Άγιος Συμεὼν ο Νέος Θεολόγος)

«Οίτινες τήν υγια ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ομολογειν, κοινωνουσι δέ τοις ετερόφροσι, τούς τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μή αποστωσιν, μή μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν» (Μέγας Βασίλειος)

«Οι μέν τέλεον περί τήν πίστιν εναυάγησαν• οι δέ, ει καί τοις λογισμοις ου κατεποντίσθησαν, όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται» ('Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης)

«ἡ ἐξωτερικὴ ἀκοινωνησία προστατεύει ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλοτριότητα» (Άγιος Νεκτάριος Αἰγίνης)

«Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησιν, ¨πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε¨; Ἀνωτέρω εἰπών, ¨Ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν¨, τότε εἶπε, ¨Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε¨. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός ᾖ καί μή πειθώμεθα; πονηρός πῶς λέγεις; εἰ μέν περί πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών• εἰ δέ βίου ἕνεκεν, μή περιεργάζου. Καί τοῦτο οὐκ οἴκοθεν λέγω τό ὑπόδειγμα, ἀλλ’ ἀπό τῆς θείας Γραφῆς» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

«Καλό εἶναι νά εἰρηνεύουμε μέ τούς πάντες, ἀλλά ταυτόχρονα νά συμφωνοῦμε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀρθή πίστη. Νά ἀποφεύγετε, ὡσάν νά ἀποφεύγετε φίδια, τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ αὐτούς ποῦ εἶναι ἀκοινωνητοί καί τό μνημόσυνο αὐτῶν πού δέν πρέπει νά μνημονεύονται. Διότι αὐτοί εἶναι ψευδαπόστολοι, ἐργάτες δόλιοι πού μετασχησματίζονται σέ ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ» (Άγιος Μάρκος ο Εὐγενικός)

«φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διίστασθαι» (Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός)

«οὖν οὐ χρή ἀγαπᾶν, οὐδὲ συνδυάζειν, οὐδὲ συνεύχεσθαι, οὐδὲ συνεσθίειν, οὐδὲ λαμβάνειν εἰς οἶκον, οὐδὲ χαίρειν αὐτοῖς» (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)

«...την παρακαταθήκην φύλαττε. Να φυλάγεσθε απο τους ψευδοδιδασκάλους. Όσους δεν συμφωνούν μ΄ αυτά που διδάσκει η Εκκλησία να τους απομακρύνετε, οποιαδήποτε θέση και οποιουσδήποτε τίτλους κι αν κατέχουν» (Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

«Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» (Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας)

«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαὶ φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διίστασθαι» (Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός)


Και όλο αυτό το άναδρο και συνειδητό Σατανο-Παπικό μίσος κατά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των σωτηρίων Του οδηγιών
καλύπτεται πίσω απο την Πονηρά έμπνευση μιας αντ-Ορθοδόξου "οικονομίας" και μιας αντι-Χριστιανικής "αγάπης",
εφόσον μια τέτοια σατανική "αγάπη", αντί δια του «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»,
δια του «μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ» και δια του «τί γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν; [...] τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει»,
να διαφυλάξει την ορθή ομολογία του λόγου της Αληθείας (Εκκλησίας), αντ΄αυτού, έχει οδηγήσει στην αιώνια απώλεια της παναιρέσεως του Οικουμενισμού
τους αιρετίζοντες "αρχιερείς" μας αλλά και τους δυστυχείς πιστούς αδελφούς μας, οι οποίοι όντες παντελώς ακατήχητοι για την φοβερά σημασία
της ομολογίας που θα κληθούν να δώσουν εν φρικτή ημέρα Κρίσεως, τους ακολουθούν με μια καταστρεπτική "μακαριότητα"...


Ο Θεός να βάλει το χέρι Του!
Και όλοι εμείς να προσευχηθούμε με πόνο αγάπης για τους πλανεμένους αδελφούς μας, ώστε δια του ελέους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια πρεσβειών της Παναχράντου Δεσποινίδος ημών Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να εξέλθουν οι αδελφοί μας απο την ολέθρια πλάνη της παναιρέσεως του Οικουμενισμού πρίν ένας ένας αναχωρήσει για τον δρόμο της Κρίσεως. Αμήν.


(του editor)omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :